Romana Bestel- en Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ROMANA TE AMSTELVEEN

 

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Romana, Dorpsstraat 104A, 1182 JH Amstelveen, hierna te noemen "leverancier", en een wederpartij “opdrachtgever”, waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden anders zijn overeengekomen, waarbij deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.

2. Onder levering wordt mede verstaan: het verlenen van diensten, werkzaamheden ten behoeve van produceren of leveren van de goederen en de feitelijke levering van goederen.

3. De leverancier behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de leverancier de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten met de opdrachtgever de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat die overeenkomsten tot stand zijn gekomen.

 

Artikel 2 Prijzen
1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de diensten, goederen en kosten van verpakking. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken zijn onze prijzen netto in Euro’s. Bijkomende belasting (BTW) is voor rekening van de koper.

2. Een prijsofferte is gebaseerd op de actuele tarieven van inkoopprijzen, wisselkoersen, transport en andere diensten. Wijzigingen van de overeengekomen prijs waartoe de leverancier op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zijn te allen tijde toegestaan en mogen door leverancier direct evenredig worden doorberekend.

 

3. De leverancier is te allen tijde gerechtigd geldende prijzen en tarieven op een termijn van twee maanden te wijzigen. Voorts is leverancier gerechtigd om na de totstandkoming van een overeenkomst de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien op verzoek van de opdrachtgever de oorspronkelijke leveringsdatum van de producten met meer dan drie maanden wordt verlengd en leverancier als gevolg daarvan de producten redelijkerwijs niet meer voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs kan leveren.

 

Artikel 3 Leveringstermijn, levering en risico
1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats op één afleveradres, voor zover in Nederland en België langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar.

2. Leveringstermijnen gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat voor producten welke leverancier niet op voorraad heeft een leveringstermijn geldt van tenminste 13 weken indien de goederen van buiten Europa worden geïmporteerd. Voor goederen welke binnen Nederland worden geproduceerd is de leveringstermijn 2 weken. De leveringstermijn wordt verlengd met feestdagen zoals Kerst en Chinees Nieuwjaar en door overmacht en vertraging door en bij rederijen.

3. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de dag dat alle gegevens, nodig voor de uitvoering van de order, in het bezit van de leverancier zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor tijdige betalingen, snelle goedkeuring van designs en fotomonsters en doorgeven van maten en aantallen om de leveringstermijn niet te verlengen.

 

4. Voor orders van bestellingen uit China dient voor de gewenste bedrukking op het product het logo van opdrachtgever te worden aangeleverd in het door leverancier aangegeven bestand (AI of EPS). Indien het logo in een ander bestand wordt aangeleverd kunnen extra designkosten worden doorberekend. Het door leverancier gemaakte designs blijven eigendom van leverancier. Opdrachtgever is aansprakelijk voor misbruik door zichzelf of derden. Leverancier houdt zicht het recht voor een bedrag van minimaal 12% van de overeengekomen prijs van elke levering voor schadevergoeding op te eisen.

 

5. Voor orders van bestellingen uit China dient een digitale foto of het monster van de goederen goedgekeurd te worden voordat de productie wordt gestart. Indien niet direct per omgaande schriftelijk (via mail) goedkeuring wordt gegeven kan dit een latere leveringstermijn als gevolg hebben. Tevens kunnen wijzigingen in designs en/of monsters prijswijzigingen tot gevolg hebben. Deze wijzigingen in prijs en leveringstermijn zal aan opdrachtgever worden doorgegeven.

 

6. Voor orders van bestellingen uit China zullen de kleuren van de producten altijd een benadering van de gevraagde CMYK, PMS, TPX, RAL, PANTONE kleuren zijn. Afwijkingen zijn altijd mogelijk en hierop kan door opdrachtgever niet worden gereclameerd.

Ook de gewenste bedrukking en gebruikte lettertypen zullen altijd bij benadering zijn en kunnen altijd afwijken.

 

7. Voor orders van bestellingen van slippers uit China zal het gebruik van de kleur "wit" standaard met een grijs nuance worden uitgevoerd om verkleuring onder invloed van Uv-straling tegen te gaan. Bij gebruik van de kleur wit zonder deze grijs nuance zullen bandjes en zool van de slipper geel kunnen verkleuren.

 

8. Bij gebruik van lichte kleuren van producten uit China zijn lijmresten soms zichtbaar (bijv. op band of zool bij slippers). De lijmresten op deze producten zijn bij de productie niet in alle gevallen te voorkomen, derhalve kan hierover niet door opdrachtgever worden gereclameerd. Bij donkere kleuren zijn deze lijmresten minder zichtbaar.

 

9. Op de bestellingen van producten uit China is vanwege technische oorzaken en in producties een afwijking toegestaan van 4% meer of minder in de bestelde hoeveelheden. Deze aantallen zullen verrekend worden op de factuur. Leverancier zal er echter alles aan doen de exacte bestelling te leveren. Doordat de bestelde producten met logo de persoonlijke identiteit van opdrachtgever hebben kunnen de producten nooit worden geannuleerd of door leverancier worden teruggenomen.


10. Iedere vertraging bij enige betaling die door de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, vóór de levering aan de leverancier dient te geschieden, verlengt de leveringstermijn dienovereenkomstig.

11. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, door een oorzaak die niet te wijten is aan opzet dan wel grove fout van de leverancier, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding of opzegging van de overeenkomst. De leverancier heeft te allen tijde het recht om binnen veertien (14) dagen na afloop van de overeengekomen leveringstermijn alsnog de producten te leveren die geproduceerd worden in Nederland en veertig (40) dagen indien deze producten geïmporteerd worden van buiten Europa.

 

12. De leverancier heeft te allen tijde het recht de levering in gedeelten uit te voeren.

 

13. De bestelde goederen worden bij opdrachtgever afgeleverd of verzonden voor risico van de opdrachtgever. De transportkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de opdrachtgever.


14. Indien de opdrachtgever de producten niet of niet tijdig afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. De leverancier is dan gerechtigd producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde.

Artikel 4 Overmacht
1. Indien de leverancier door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

2. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

3. Onder overmacht van de leverancier wordt verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door de leverancier of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

4. De leverancier zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 5 Betaling
1. Alle aanbetalingsfacturen van 35% van het totaalbedrag van bestellingen van slippers die voor opdrachtgever exclusief worden vervaardigd in de fabriek in China dienen direct per omgaande bij opdracht te worden betaald aan de leverancier op factuurdatum zonder enig beroep op verrekening, schuldvergelijking of korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten. Direct na betaling zal in China worden gestart met het productieproces.

2. Alle restantfacturen van 65% van het totaalbedrag van bestellingen van slippers die voor opdrachtgever exclusief worden vervaardigd in de fabriek in China dienen voorafgaand aan de levering te zijn betaald aan de leverancier op factuurdatum. De opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten. Direct na betaling worden de slippers geleverd aan opdrachtgever op het door opdrachtgever aangegeven adres.

3. Alle facturen van slippers uit voorraad, kaarsen, scrubzout, andere goederen en diensten dienen uitsluitend rechtstreeks aan de leverancier te worden betaald uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening, schuldvergelijking of korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

4. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de gestelde termijn voldoet is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nader ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd van 1% per maand, respectievelijk gedeelte van een maand, vanaf de vervaldatum. Onder vervaldatum wordt verstaan de veertiende (14de) dag na factuurdatum.
 
5. Alle gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten, verbonden aan het incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het verschuldigde bedrag te bedragen met een minimum van € 75,00.

6. Bij niet nakoming van de betalingsdatum heeft de leverancier het recht alle met de opdrachtgever lopende overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten tot de betaling is geschied en kan de leverancier voor de verdere levering contant betaling eisen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de opdrachtgever geleverde producten, totdat de koopprijs daarvan geheel is voldaan, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige kosten. Indien de leverancier in het kader van de overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat de opdrachtgever ook de daaruit voortvloeiende vorderingen, geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen tegenover de leverancier.

2. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van producten en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade gaat op de opdrachtgever over na levering van de producten. De opdrachtgever is verplicht, de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal, te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven.

3. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze die producten, althans tot aan de datum van een eventueel faillissement of een eventuele surseance van betaling, slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening verkopen en mag hij deze niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

4. Indien en zolang de leverancier eigenaar van de producten is, zal de opdrachtgever de leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (een deel van) de producten.

5. Bij het beslag, (voorlopige) surseance van betaling, of faillissement van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator op de (eigendoms) rechten van de leverancier wijzen.

Artikel 7 Garantie / reclames
1. De opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, of indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal van de geleverde producten gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever, zijn hulppersoon of andere door Opdrachtgever aangewezen derde zijn gebracht.

2. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk ter kennis van de leverancier te worden gebracht. Reclames betreffende gebreken, die uitsluitend bij gebruik kunnen blijken, dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk op redelijke wijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennis van de leverancier te worden gebracht. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijnen reclameert aanvaard leverancier geen aansprakelijkheid en vervalt het recht van Opdrachtgever op eventuele vervanging van de producten of anderszins vergoeding van schade.Reclames betreffende een deel van de geleverde

goederen geven de opdrachtgever niet het recht de gehele levering af te keuren.

3. De ondeugdelijkheid van de geleverde producten geeft nimmer, ook niet wanneer deze ingevolge lid 2 tijdig ter kennis van de leverancier is gebracht, het recht aan de opdrachtgever zijn betaling op te schorten, noch tot ontbinding van de overeenkomst.

4. De opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames of gebreken van producten doen gelden jegens de leverancier, zolang de opdrachtgever enige daar rechtstreeks tegenover staande verplichtingen jegens de leverancier niet is nagekomen. De opdrachtgever zal alle door de leverancier voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen.

5. De in het vorige lid vermelde mogelijkheid tot reclame bestaat niet indien:
a. de opdrachtgever jegens de leverancier in gebreke is;
b. de geleverde producten oneigenlijk of onjuist worden gebruikt (hierover valt ook het gebruik van slippers op een ondergrond waar zich enigerlei vloeistof of  tussenstof bevind); 
c. de ondeugdelijkheid geen fabricagefouten en/of defect in het normale gebruik van de geleverde producten en/of diensten betreft;
d. de geleverde producten onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de leverancier zijn behandeld;

e. de geleverde producten versneden, verknipt, of op enige andere wijze bewerkt, gebruikt of beschadigd zijn door opdrachtgever of derden;
f. de termijn voor reclameren, zoals vermeld in lid 2, is overschreden.

6. De opdrachtgever heeft nimmer het recht de producten retour te zenden, tenzij de leverancier hiermee voorafgaand schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de opdrachtgever in strijd met het voorgaande de producten retour zendt, worden deze voor rekening en risico van de opdrachtgever ter beschikking van de opdrachtgever gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van een eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

Artikel 8 Aansprakelijkheid (en vrijwaring)
1. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade bedrijfs- en/of milieuschade.

2. De aansprakelijkheid van de leverancier tegenover de opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW).

3. Bij alle aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze voorwaarden geldt dat de leverancier hierop geen beroep zal doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leverancier of van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 Ontbinding
1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtgever in verzuim en is de leverancier gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; één en ander onverminderd andere rechten van de leverancier onder welke overeenkomst dan ook met de opdrachtgever en zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

2. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 9.1 zijn respectievelijk (1) alle vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever en (2) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden schade, waaronder winstderving en transportkosten. De leverancier en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de leverancier in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Voorwaarden, alle aanbiedingen, orders en alle met de leverancier tot stand gekomen overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding, order of overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever of deze Voorwaarden, evenals van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Nederlandse rechter in de plaats waar de leverancier gevestigd is, behoudens andersluidende dwingend wettelijke bepalingen.